manual > nursing fd-258
 

nursing fd-258 card

ACCEPT
REJECT
SPECIAL
Illinois (have to fill and stamp their form)
Florida (possible if submitting via livescan agent in the US)
North Dakota (gửi kèm card với ORI của khách, seal + stamp)
Arizona
Texas (possible if submitting via livescan agent in the US)
Michigan
Nevada
New Mexico (normally ko accept nhưng đã từng có agent chịu làm ink xong fill ORI ra mặt sau card)
Mineasota
North Carolina
Indiana

CÓ THỂ LÀM INK CHO NHỮNG BANG KHÔNG ACCEPT